Studerar knäkontraktur vid CP

Fysioterapeut Erika Cloodt, bilden, har nyligen registrerats som doktorand vid Lunds universitet. Hon kommer att studera knäkontrakturer med hjälp av data från CPUP.
Syftet med forskningen är att kartlägga förekomsten av knäkontrakturer och dess samband med kontrakturer och asymmetrier i intilliggande leder, knäledens vinkel under dygnet och effekten av ståhjälpmedel. Erika Cloodt arbetar på barn- och ungdomshabiliteringen i Växjö.

Vill du visa en poster eller annat informationsmaterial på CPUP-dagarna?

Berätta på CPUP-dagarna med en poster om något utvecklings- eller forskningsprojekt, om er verksamhet eller om något annat som berör barn, ungdomar eller vuxna med Cerebral Pares. Du kan använda posters du haft på andra konferenser under året. Postern ska dock inte ha ett kommersiellt syfte eller innehåll.

Det finns mycket bra informationsmaterial om CPUP/CPUP-bedömningar framtaget på olika enheter i landet. Vi vill gärna att ni visar vad ni gjort – som tips och inspiration för andra.

Skicka in en beskrivning av din poster, eller ditt informationsmaterial, för granskning senast 17 september 2018 till gunnar.hagglund@med.lu.se.

Risken för skolios vid CP kartlagd

Genom att analysera uppgifter i CPUP för 962 personer med CP i södra Sverige upp till 25 års ålder har en forskargrupp visat att risken för skolios är starkt relaterad till personens grovmotoriska funktionsnivå (GMFCS). Personer i GMFCS I-II har mycket liten risk för skolios medan 75 % av alla 25-åringar i GMFCS V har skolios som är så stor att operation behöver övervägas.
Läs forskningsartikeln: Incidence of scoliosis in cerebral palsy

 

Grafen visar hur många som har skolios vid olika funktionsnivåer och ålder. Skalan till vänster anger från när ingen har skolios, 1, till när alla har det, 0. Från: Incidence of scoliosis in cerebral palsy.

Enkät om att resa med barn med CP

Påverkar rullstolsförflyttning familjens resvanor? Emma Nyman, doktorand vid Umeå universitet, ska i en enkätstudie jämföra resmönster mellan familjer med och utan barn med funktionsnedsättningar. Studien riktar sig i synnerhet till föräldrar med rullstolsburna barn med cerebral pares.
Enkäten är godkänd av etikprövningsnämnd och granskad av CPUPs medverkanderåd, som bedömt studien som intressant. Vi planerar att presentera resultat av studien vid CPUP-dagarna 22-23 oktober.

Vi är tacksamma för alla som vill medverka i studien och besvara frågorna i enkäten!
Till enkäten: Att resa med barn.

Personer med motorisk funktionsnedsättning behöver mer psykologresurser

Resurserna för psykologisk utredning och behandling av personer med motorisk funktionsnedsättning har kraftigt minskat under senare år. Det skriver Barbro Lindquist, psykolog, i en debattartikel i senaste numret av Psykologtidningen (Nr. 1/2018).
Barbro Lindquist beskriver i artikeln hur behovet ser ut och hon debatterar vikten av att befintliga evidensbaserade vårdprogram följs och att registrering av kognitionsbedömning sker i CPUP .
Artikeln kan läsas här i Psykologtidningen, bläddra fram till sidan 40.

Undersöker smärta hos barn och unga med CP

Hur ont har barn och unga som har CP och hur yttrar sig smärtorna över tid, bland annat? Det här är frågor som doktoranden Amanda Burman Rimstedt, se bilden, ska försöka svara på i studier där hon utgår från data insamlade genom CPUP.
Syftet med forskningen är att göra en fördjupad tvärsnittskartläggning av smärta hos barn och unga som är med i svenska CPUP, men även att studera smärtpanoramat över tid. Specifika smärtmönster skall studeras för att se om vissa smärtmönster framträder på individ- och gruppnivå, samt vad som förutsäger dessa.
Amanda Burman Rimstedt är  nyregistrerad som doktorand vid Lunds universitet, arbetar för övrigt som sjuksköterska på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö samt har en internationell masterexamen i folkhälsovetenskap.