Vad ska du prata om på CPUP-konferensen 2022?

Här under samlar vi förhandsintervjuer med några forskare som vi frågat vad de ska föreläsa om på årets CPUP-dagar.

Vad ska du prata om på CPUP-dagarna, Evelina Pantzar-Castilla?

Att som barn med CP gå med böjda knän är en bidragande orsak till att en kontraktur utvecklas i knäleden (KFC). Något som kan utvecklas så långt att det begränsar barnets gångförmåga. Evelina Pantzar-Castilla, bilden, barnortoped vid universitetssjukhuset i Örebro, ville undersöka värdet med en nyutvecklad gånganalys vid bedömning av knäledens vinklar vid gång hos barn med CP.

– Jag kunde konstatera att ökad KFC var associerad med en högre ålder och GMFCS-nivå. Det finns också ett stark samband mellan KFC och nedsatt fysisk funktion (mätt med Functional mobility scale).

I sitt föredrag på CPUP-konferensen kommer Evelina Pantzar-Castilla, bilden, att redovisa vad hon kom fram till under det forskningsarbete som ledde fram till en doktorsavhandling i ämnet “Knee flexion contracture and flexed knee gait in children with cerebral palsy” vilken hon disputerade med i fjor. Bland annat får vi höra mer om två-dimensionell gånganalys, dess för- och nackdelar och hur den kan användas.

– Många barn med cerebral pares går självständigt vilket var väntat, men många använder rullstol under stora delar av den dagliga förflyttningen, en väldigt liten del använder kryckor eller andra gånghjälpmedel vilket var förvånande, avslutar Evelina Pantzar-Castilla.

Evellina Pantzar-Castillas doktorsavhandling

Vad ska du prata om på CPUP-dagarna, Ro Robotham?

– Trötthet har visat sig vara vanligare hos individer med cerebral pares (CP) än hos den allmänna befolkningen och detta kan påverka många aspekter av en individs liv negativt. För att stödja vuxna med CP i att hantera sin trötthet är det viktigt att läkare har lämpliga bedömningsverktyg. Det säger Ro Robotham, bilden, adjunkt och forskare vid Institut for Psykologi, Köpenhamns universitet, Danmark.

Ro Robotham kommer på tisdageftermiddagens del av konferensen att under temat ”Vuxna med cerebral pares och kognition” hålla föredraget: ”Comparing self-report tools for assessing fatigue in adults with CP”.

– Det finns många tillgängliga verktyg för att mäta olika aspekter av trötthet i olika patientpopulationer, men det finns, såvitt vi vet, endast två verktyg tillgängliga specifikt utformade för att mäta trötthet hos ungdomar och vuxna med CP, fortsätter Ro Robotham.

Verktygen är: Fatigue Impact and Severity Self Assessment ( FISSA) frågeformulär och Modified Mental Fatigue Scale (m-MFS).

Poängen på frågeformulären jämfördes

-Den jämförande studie som vi utförde syftade till att jämföra svaren från ett urval av individer med CP på dessa två verktyg samt på Multidimentional Fatigue Inventory (MFI-20), ett verktyg som används i ett brett spektrum av neurologiska populationer, för att avgöra om de ger kompletterande information om en patients upplevelse av trötthet.

Efter vissa justeringar av frågeformulären samlades data in från trettio ungdomar och vuxna (14 år eller äldre) med CP. Poängen på de tre frågeformulären jämfördes.

– En hög grad av trötthet rapporterades i vårt urval. Vi drar slutsatsen att verktygen ger information om olika aspekter av trötthet och att val avverktyg bör bero bland annat på syftet med bedömningen, avslutar Ro Robotham.

Föredraget under CPUP-dagarna kommer också kort att täcka vad vi vet om trötthet vid CP och vad som kan göras för att hjälpa individer med CP som upplever trötthet.

Mer om Ro Robotham och hennes forskning.

Program CPUP-dagarna 10-11 oktober 2022