asd


Sjukgymnastmanual


Manual till CPUP - sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.

Gå till önskad sida i formuläret:

asdFörflyttning i trappor:

Observera att frågorna ”Tar sig själv uppför trappa” samt ”Tar sig själv nedför trappa” avser om barnet kan göra detta självständigt. Svaret på dessa frågor kan alltså vara ”nej”, samtidigt som svaret på ”Går uppför trappa” kan vara ”med levande stöd”. I det fall då barnet/ungdomen inte kan gå i trappor med/utan hjälp skall ”nej” fyllas i på frågorna: ”Tar sig själv uppför trappa”/”Tar sig själv nerför trappa” och frågorna: ”Går uppför trappa”/”Går nerför trappa” lämnas tomma.


Använder elhiss:

Svara ”ja” eller ”nej”. Då barnet/ungdomen går självständigt i trappor men använder hiss ibland t.ex. på shoppingcenter skall man svara ”nej”. Elhiss innefattar både bostads- anpassningar samt hiss i hyreshus/skola/shoppingcenter osv. Barnet måste inte kunna använda hissen självständigt vid svarsalternativ ”ja”.


Cyklar:

Ange det vanligaste förekommande under tiden sedan föregående bedömning. Har det varierat så ange genomsnittet.