Utredning av behandlingsskillnader för korsettbehandling och botulinumtoxinbehandling i Sverige

Ett huvudsyfte med CPUP och andra Nationella kvalitetsregister är att analysera och kartlägga behandlingsskillnader i landet med syftet att skapa en så jämlik vård som möjligt.  Vi ser i CPUP stora regionala skillnader för olika behandlingar. Vi vet ofta inte om en hög eller låg behandlingsfrekvens är det bästa. Samtidigt kan vi inte utesluta att skillnader kan bero på resursbrist eller organisatoriska skillnader med olika lätta behandlingsvägar etc.

Vi har valt att börja med att utreda varför vi har så stora behandlingsskillnader för korsettbehandling och botulinumtoxinbehandling. Vi skickar nu ut en kort enkät till kontaktpersoner för de aktuella yrkesgrupperna och hoppas på svar från er alla.  

Resultaten av enkäten kommer att redovisas och diskuteras vid CPUP-dagarna 7–8 oktober.

Arbetsterapeuter

Barnneurologer (på gång)

Barnortopeder

Fysioterapeuter

Ortopedingenjörer