Forskning

FRAMÅT MED CP!

Forte och Vetenskapsrådet går in med 15 miljoner till stöd för ett nytt forskningsprogram, “Framåt med CP”, med målet att förbättra vården för personer med CP och att göra vården mer jämställd. Programmet leds av Ann Alriksson-Schmidt, folkhälsovetare och psykolog, Gunnar Hägglund, barnortoped samt Johan Jarl, hälsoekonom och ska genomföras tillsammans med kollegor i Sverige, Finland och Norge. Programmet omfattar ett stort antal delstudier och sker i samverkan med CPUPs medverkanderåd.
Läs mer om forskningsprogrammet.
Se intervju med deltagare i forskningsprogrammet.
(november 2018)

Kortfattat om forskningsresultat

På förslag från CPUPs medverkanderåd kommer författare av vetenskapliga artiklar, baserade på CPUP, att här nedan, antingen direkt eller under de svenska rubriklänkarna, publicera sammanfattningar på svenska av sina studier. Artiklarna i full text på engelska finns under de engelskspråkiga länkarna i i notiserna.

Kartläggning av botulinumtoxinbehandling i Sverige
I en studie av Maria Franzén och medarbetare har samtliga rapporter till CPUP om botulinumtoxinbehandling i benen hos barn 0-15 år gamla under åren 2014-2015 undersökts. Av 3028 barn i Sverige hade 28 % av pojkarna och 23 % av flickorna behandlats med botulinumtoxin någon gång under dessa år. Att fler pojkar än flickor erhållit behandling är statistiskt säkerställt. Ännu vet vi inte orsaken till denna könsskillnad.
Andelen barn som behandlades ökade upp till 4-6 års ålder, då 33 % behandlades, och minskade sedan successivt med stigande ålder till 17 % i 13-15 års ålder. Vadmuskeln var den i särklass vanligaste muskeln som behandlades.
I studien jämfördes också antalet behandlingar under perioderna 2014-2015 och 2009-2010. Det visade sig att lika många behandlades under de båda perioderna. Det innebär att andelen barn som behandlas med botulinumtoxin i benen inte har förändrats under de senaste 5 åren. Artikeln går att läsa i sin helhet här:
Franzén M, Hägglund G, Alriksson-Schmidt A. Treatment with Botulinum toxin A in a total population of children with cerebral palsy – a retrospective cohort registry study. (BMC Musculoskeletal Disorders 2017;18:520)

Strama hamstringsmuskler är en stark riskfaktor för knäkontraktur
Cloodt E, Rosenblad A, Rodby-Bousquet E. Demographic and modifiable factors associated with knee contracture in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 2018 Jan 10. doi: 10.1111/dmcn.13659.

Sambandet mellan fysisk aktivitet i ungdomen och som vuxen för personer med CP
Syftet med studien var att undersöka graden av fysisk aktivitet hos vuxna med cerebral pares och att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet i ungdomsåren, smärta och grovmotorisk funktion.
En prospektiv kohortstudie utfördes baserad på data från det nationella uppföljningsprogrammet och kvalitetsregistret för personer med cerebral pares (CPUP) för 129 personer födda 1991-1993 och som följts i CPUP vid 14-16 års ålder. Fysisk aktivitet som vuxen analyserades i förhållande till fysisk aktivitet som tonåring, smärta och grovmotorisk funktionsnivå enligt den grovmotoriska klassifikationen GMFCS I-V.
Av de 129 personerna var det 71 som följdes upp i CPUP som vuxna och inkluderades i analyserna. Av dessa var 65% fysiskt aktiva, men bara drygt hälften 56% var fysiskt aktiva minst en gång i veckan. Deras fysiska aktivitet som vuxna hade ett starkare samband med tidigare fysisk aktivitet i skolidrott och på fritiden än i förhållande till smärta eller grovmotorisk funktionsnivå.
Att vara fysiskt aktiv som ungdom fördubblade sannolikheten för att vara fysiskt aktiv som vuxen, vilket indikerar att fysisk aktivitet hos vuxna med cerebral pares är relaterad till fysisk aktivitet i tonåren. Insatser för att öka fysisk aktivitet bland ungdomar med cerebral pares kommer sannolikt också att förbättra deras fysiska aktivitet även i vuxen ålder. Därför är det angeläget att möjliggöra fysisk aktivitet under skolidrott och på fritiden för ungdomar med cerebral pares oavsett funktionsnivå.
Waltersson L, Rodby Bousquet E. Physical Activity in Adolescents and Young Adults with Cerebral Palsy, BioMed Research International, Volume 2017 (2017), Article ID 8080473

En asymmetrisk sittställning är vanlig hos vuxna med cerebral pares (CP)
Tre forskare i Sverige och på Island har samarbetat för att undersöka hur vanligt det är att vuxna med CP har svårt att böja höften och hur detta påverkar deras sittställning. De har undersökt data från CPUP för 714 vuxna med CP i åldrarna 16-73 år som rapporterats in under åren 2013-2015. Höftrörligheten undersöktes i förhållande till asymmetrier som snett bäcken, sned bål, ojämn viktfördelning i sittande, samt felställningar som skolios och Windswept hips (sneda höfter).
Det var vanligare att vuxna med sämre grovmotorisk funktion hade svårt att böja även höften till minst 90 grader.  Sannolikheten var då dubbelt så hög att personen sitter med snett bäcken, sned bål och 2-3 gånger högre sannolikhet att personen har felställningar som skolios och windswept hips.
Ágústsson, A, Sveinsson, Þ, Rodby-Bousquet E.The effect of asymmetrical limited hip flexion on seating posture, scoliosis and windswept hip distortion. Research in Developmental Disabilities 2017; 71:18-23.

Utvärdering av den skandinaviska versionen av Caregiver Priorities and Child Health Index of Life with Disabilities (CPCHILD); ett frågeformulär om hälsorelaterad livskvalitet för barn med cerebral pares.
Pettersson K, Bjerke KM, Jahnsen R, Öhrvik J, Rodby-Bousquet E. Psychometric evaluation of the Scandinavian version of the caregiver priorities and child health index of life with disabilities. Disabil Rehabil. 2017 Sep 19:1-7.

Tillförlitlighet vid höftvinkelmätning på röntgenbilder
Maria Hermanson, Gunnar Hägglund, Jaqcues Riad, Elisabet Rodby Bousquet. Inter- and intrarater reliability of the head shaft angle in children with cerebral palsy. J Childrens Orthop. 2017;11:256-262.

Fysioterapeutiska insatser och fysisk aktivitet för barn med CP som bor i norra Sverige – en registerstudie utifrån genus och rättviseperspektiv.
Degerstedt F, Wiklund M, Enberg B. Physiotherapeutic interventions and physical activity for children in Northern Sweden with cerebral palsy: a register study from equity and gender perspectives. Global Health Action 2017

Smärta hos barn och ungdomar med cerebral pares i Sverige.
Alriksson Schmidt A, Hägglund G. Pain in children and adolescents with cerebral palsy: a population-based registry study. Acta paediatrica 2016:doi: 10.1111/apa.13368.