På lika villkor? Möjligheter och hinder för barn och unga med CP från ett genusperspektiv


Finns det skillnader inom gruppen barn och unga med CP när det gäller fysioterapi/sjukgymnastik och fysisk aktivitet, och även vad det gäller hälsa, livskvalitet och delaktighet?  Det här är frågor som Frida Degerstedt vill undersöka. Hon är sedan september 2018 doktorand i fysioterapi vid Umeå universitet i samarbete med Centrum för genusforskning i Umeå. 

Har det även betydelse om barnen och ungdomarna är födda i Sverige eller inte, om de är killar eller tjejer och var i Sverige de bor? Frida Degerstedt vill också höra ungdomars egna åsikter och tankar om hälsa och livskvalitet och om hur de känner sig delaktiga i sitt liv och i samhället. Hur ser de på normer och förväntningar när det gäller kön, födelseland, ekonomi, sexualitet och funktionalitet och vilken betydelse har normerna för dem och deras delaktighet? Vad tycker ungdomarna är underlättande, hindrande eller utmanande i samhället?  


Frida Degerstedt är sjukgymnast och doktorand med titeln ”On equal terms? Opportunities and barriers for activity and participation for children and adolescents with Cerebral Palsy from a gender perspective”