Arbetsterapeutmanual sidan 5


Till uppföljningsprogram CPUP arbetsterapeuter formulär version 7 091001
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 Filmer

Aktuella ortoser

Kryssa i aktuell/aktuella rutor.

Ange i kommentarrutan om annan ortos eller bandage används för övre extremiteterna.

Markera endast ortoser som används. Om ingen ortos används för arm/hand kryssa i rutan för Ortos används inte. Notera om ortos för kontrakturprofylax används mer eller mindre än 6 tim/dygn.

Hand/armoperation eller botulinumtoxin-injektion sedan förra mättillfället

Markera Ja eller Nej.

Vilka operationer som gjorts och vilka muskler som injicerats samt datum för ingrepp är en fördel att notera men ej obligatoriskt.

Ange också om personen behandlas med spasticitetsreducerande medicin.

PEDI

Resultaten från senast genomförda mätning med Pediatric Evaluation of Disability Inventory kan registreras enligt lokala överenskommelser.