Fysioterapeutmanual sidan 8

Manual till CPUP – sjukgymnaster formulär 100101
Vid första bedömningstillfället någonsin, skall frågor som innehåller ”sedan föregående bedömningstillfälle” besvaras enligt hur det har sett ut det senaste halvåret.

OBS! Sidnumren nedan avser på vilken sida i pappersformuläret som de olika bedömningarna finns.
Gå till önskad sida i formuläret:
asd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer

Fysioterapi

Avsikten med detta avsnitt är att få en uppfattning om personen har erhållit sjukgymnastiska/fysioterapeutiska insatser utöver CPUP bedömning sedan föregående bedömningstillfälle.

Med fysioterapeutiska insatser menas rådgivning och insatser som avser att förebygga, undersöka och/eller behandla funktionsstörningar som begränsar eller hotar att begränsa människans rörelseförmåga. Insatserna kan ske individuellt, i grupp, i bassäng mm.

Utgångspunkten är barnet/ungdomen och vilka insatser de erhåller. Inte vem och hur. Även delegerade uppgifter till assistenter och föräldrar och barnet själv inkluderas. Sjukgymnasten måste alltså inte vara närvarande trots att han/hon har delegationsansvaret.

På frågan ”Om ja, hur ofta har det vanligtvis skett” skall man ange det vanligaste förekommande under tiden sedan föregående bedömning. Har det varierat så anges genomsnittet.

OBS! Om barnet/ungdomen använder ståskal och/eller ortoser har detta redan redovisats och skall alltså inte redovisas under detta avsnitt!

Referens:
Definition av yrket och kunskapsområdet sjukgymnastik. [citerad 2007-01-01].
Tillgänglig på: http://www.lsr.se/material/Definition_sjukgymnastik.pdf

Fysisk aktivitet- förskola/skola och fritid

Eftersom det finns ett belagt positivt samband mellan faktiskt utövad fysisk aktivitet och hälsa/livskvalitet är avsikten med detta avsnitt att få en uppfattning om personen sedan föregående bedömningstillfälle har:
– aktivt deltagit och utfört fysiska idrottsaktiviteter i förskole- eller skolidrott. Om ja, hur ofta?
– regelbundet deltagit och utfört fysiska fritidsaktiviteter. Om ja, hur ofta? Vilka fritidsaktiviteter?

Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Begreppet fysisk aktivitet innefattar således kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv.

Referenser:
Shephard RJ, Balady GJ. Exercise as Cardiovascular Therapy. Circulation 1999;99:963-972.
SBU-rapport. Metoder att främja fysisk aktivitet. En systematisk litteraturöversikt. Rapport nr 181, 2007.
Tillgänglig på: http://www.sbu.se/upload/publikationer/content0/1/fysisk_aktivitet.pdf2008-07-03.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Filmer